Wizy Białoruś

/Wizy Białoruś
logo[1] 55 239 43 35
biuro@variustur.pl
Wizy Białoruś 2018-05-25T11:59:51+00:00

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 • Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wizy, z min. 2 wolnymi stronami obok siebie
 • KOMPUTEROWO wypełniony kwestionariusz wizowy
 • 1 zdjęcie biometryczne ( kolorowe, aktualne, na wprost gdzie twarz zajmuje 70-80 % zdjęcia)
 • Dokument, na podstawie którego bedzie wydana wiza
 • Ubezpieczenie na czas wizy
 • Ksero paszportu drugiego rodzica dla osoby niepełnoletniej podróżującej z jednym z rodziców lub samodzielnie
 • Dokument poświadczający utratę lub zwolnienie z obywatelstwa białoruskiego w przypadku zmiany obywatelstwa

Rodzaje wiz:

I. Wiza turystyczna do 10 dni:
Na podstawie vouchera (potwierdzonego przez stronę białoruską i na podstawie opłaconej rezerwacji hotelu).

II. Wiza prywatna:
a) jednokrotna do 30 dni – na podstawie skanu zaproszenia obywatela Białorusi i skanu jego paszportu,
b) wielokrotna – na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Białorusi w miejscu zamieszkania obywatela Białorusi. W zaproszeniu musi być podane: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, i telefon osoby zapraszającej i osoby zapraszanej, cel podróży, termin, ilość dni pobytu i ilośc wjazdów. Lub zaproszenie obywatela Białorusi podpis, którego będzie poświadczony przez konsula Białoruskiego (również w przypadku zaproszenia dziecka, małżonka, rodziców, brata, siostry, dziadków)

 • Ksero 31 i 33 strony paszportu obywatela Białorusi
 • Zobowiązanie osoby zapraszającej o ponoszeniu kosztów utrzymania i rejestracji
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwisko osoby zapraszającej, punkt 22 adres tej osoby.

III.  Wiza służbowa:

a) jednokrotna i dwukrotna do 30 dni
Na podstawie skanu zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostepny w biurze Holidays)

b) wielokrotna

 • Na podstawie oryginału zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostępny w biurze Holidays)
 • Wyciąg (oryginał) z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych odnośnie zapraszającej organizacji białoruskiej,
 • Oryginał Kontraktu o współpracy między białoruskim a polskim partnerem,
 • Zaświadczenie polskiej firmy, że osoba ubiegająca sie o wizę jest zatrudniona w polskiej firmie, która zawarła w/w kontrakt
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwa firmy na Białorusi, punkt 22 adres tej firmy

IV. Wiza dla kierowcy: (docelowa)

 • Podanie adresowane do konsulatu (na papierze firmowym) z firmy polskiej z prośbą o wystawnie wizy
 • Zaświadczenie ze stowarzyszenia – ZMPD
 • Ksero licencji
 • Ksero umowy o pracę
 • Ksero poprzedniej wizy (w przeciwnym razie wiza będzie wydana na 365 dni ale z łącznym pobytem na 90 dni)

V. Wiza tranzytowa:

Kopia wizy państwa docelowego

Z opłat wizowych są zwolnione:

 • Dzieci poniżej 6 roku życia,
 • Uczniowie, studenci, doktoranci i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach
 • Naukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych,
 • W indywidualnych przypadkach uczestnicy imprez o chrakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym po przedłożeniu potwierdzających to dokumentów, jeśli przybycie na terytorium Białorusi wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach

Osoby wyjeżdżające do chorych bliskich krewnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego
Osoby wyjeżdżające na pogrzeb bliskich krewnych na podstawie aktu zgonu

Znajdź nas na Facebooku!

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. VARIUS BOGDAN UHRYN BIURO PODRÓŻY VARIUSTUR
ul. 1 Maja 14
82-300 Elbląg
Numer NIP: 578-012-71-72

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacjiusług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.