Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 • Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wizy, z min. 2 wolnymi stronami obok siebie
 • KOMPUTEROWO wypełniony kwestionariusz wizowy
 • 1 zdjęcie biometryczne ( kolorowe, aktualne, na wprost gdzie twarz zajmuje 70-80 % zdjęcia)
 • Dokument, na podstawie którego bedzie wydana wiza
 • Ubezpieczenie na czas wizy
 • Ksero paszportu drugiego rodzica dla osoby niepełnoletniej podróżującej z jednym z rodziców lub samodzielnie
 • Dokument poświadczający utratę lub zwolnienie z obywatelstwa białoruskiego w przypadku zmiany obywatelstwa

Rodzaje wiz:

I. Wiza turystyczna do 10 dni:
Na podstawie vouchera (potwierdzonego przez stronę białoruską i na podstawie opłaconej rezerwacji hotelu).

II. Wiza prywatna:
a) jednokrotna do 30 dni – na podstawie skanu zaproszenia obywatela Białorusi i skanu jego paszportu,
b) wielokrotna – na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Białorusi w miejscu zamieszkania obywatela Białorusi. W zaproszeniu musi być podane: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, i telefon osoby zapraszającej i osoby zapraszanej, cel podróży, termin, ilość dni pobytu i ilośc wjazdów. Lub zaproszenie obywatela Białorusi podpis, którego będzie poświadczony przez konsula Białoruskiego (również w przypadku zaproszenia dziecka, małżonka, rodziców, brata, siostry, dziadków)

 • Ksero 31 i 33 strony paszportu obywatela Białorusi
 • Zobowiązanie osoby zapraszającej o ponoszeniu kosztów utrzymania i rejestracji
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwisko osoby zapraszającej, punkt 22 adres tej osoby.

III.  Wiza służbowa:

a) jednokrotna i dwukrotna do 30 dni
Na podstawie skanu zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostepny w biurze Holidays)

b) wielokrotna

 • Na podstawie oryginału zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostępny w biurze Holidays)
 • Wyciąg (oryginał) z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych odnośnie zapraszającej organizacji białoruskiej,
 • Oryginał Kontraktu o współpracy między białoruskim a polskim partnerem,
 • Zaświadczenie polskiej firmy, że osoba ubiegająca sie o wizę jest zatrudniona w polskiej firmie, która zawarła w/w kontrakt
 • We wniosku wypełnić: punkt 21 nazwa firmy na Białorusi, punkt 22 adres tej firmy

IV. Wiza dla kierowcy: (docelowa)

 • Podanie adresowane do konsulatu (na papierze firmowym) z firmy polskiej z prośbą o wystawnie wizy
 • Zaświadczenie ze stowarzyszenia – ZMPD
 • Ksero licencji
 • Ksero umowy o pracę
 • Ksero poprzedniej wizy (w przeciwnym razie wiza będzie wydana na 365 dni ale z łącznym pobyten na 90 dni)

V. Wiza tranzytowa:

Kopia wizy państwa docelowego

Z opłat wizowych są zwolnione:

 • Dzieci poniżej 6 roku życia,
 • Uczniowie, studenci, doktoranci i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach
 • Naukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych,
 • W indywidualnych przypadkach uczestnicy imprez o chrakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym po przedłożeniu potwierdzających to dokumentów, jeśli przybycie na terytorium Białorusi wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach

Osoby wyjeżdżające do chorych bliskich krewnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego
Osoby wyjeżdżające na pogrzeb bliskich krewnych na podstawie aktu zgonu